Usługi

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

 

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

1. Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:

  - sprzedaży,

  - darowizny,

  - spółek prawa handlowego,

  - dożywocia,

  - przenoszące własność nieruchomości,

  - majątkowe małżeńskie,

  - ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,

  - zamiany,

  - zniesienia współwłasności,

  - o podział majątku wspólnego,

  - o dział spadku.

2. Sporządzanie testamentów

3. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

4. Sporządzanie poświadczeń:

 - dokumentów,

 - daty,

 - pozostawania przy życiu. 

5. Sporządzanie protestów weksli i czeków

6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów

7. Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów

8. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

9. Spisywanie protokołów

10. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

11. Doręczanie oświadczeń

 

Strony WWW: incet.pl